Regulamin przyznania Certyfikatu Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu ze zm. z dnia 10.09.2015 r. 1. Prawo do ubiegania się o przyznanie Certyfikatu przyznawanego przez Krajowa Izbę Gospodarcza Bursztynu w Gdańsku maja członkowie Izby Bursztynu, ze stażem członkowskim minimum sześciomiesięcznym i z uregulowanymi składkami członkowskimi. 2. Członkowie będący firmami: wytwórczymi, usługowymi, handlowymi, wydobywczymi, projektanci, artyści lub działający w formie spółek cywilnych albo spółek prawa handlowego, na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 - ze zmianami), nabywają prawo do posługiwania się Certyfikatem - po podpisaniu z Izbą Bursztynu stosownej umowy i ścisłego przestrzegania jej wymogów przez cały czas korzystania z Certyfikatu. 3. Prawo do korzystania z Certyfikatu nie może być przeniesione bez zgody Izby Bursztynu na inną firmę w przypadku zbycia większościowego udziału lub całkowitego zbycia firmy. 4. Prawo do korzystania z Certyfikatu mają (po spełnieniu warunków z punktu 1, 2) firmy: a) wytwarzające swoje wyroby z bursztynu naturalnego, b) handlującego bursztynem naturalnym, c) wykorzystujące do oprawy bursztynu wyłącznie metale szlachetne (z wyjątkiem wyrobów artystycznych wytwarzanych przez autorów), d) przestrzegające zasad obowiązujących w ustawach określających zasady prowadzenia działalności gospodarczej, e) przestrzegające dobrych obyczajów handlowych. 5. Wnioski do Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu zwanej dalej Certyfikującym o przyznanie Certyfikatu powinny być składane na formularzach stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu wraz z dołączonymi dokumentami: a) kopią wpisu do ewidencji gospodarczej lub sądowej rejestru gospodarczego, b) dokumentem potwierdzającym rodzaj działalności jeśli nie ma o tym mowy w treści wpisu, c) aktualnym pełnym adresem firmy. 6. Certyfikat nadawany jest bezterminowo. Opłata za pierwszy rok wynosi 500 PLN + VAT, płatne z góry z określeniem terminu rocznego, opłata za każdy następny rok wynosi 300 PLN + VAT. 7. Certyfikowany zobowiązuje się do poddawania kontroli na wniosek Certyfikującego. 8. Zawieszenie lub całkowite cofnięcie Certyfikatu może nastąpić w przypadku: a) stwierdzenia postępowania niezgodnego z zawartą umową o nadanie Certyfikatu, b) nie uregulowania składki członkowskiej, c) zaprzestania korzystania z naturalnego bursztynu, stwierdzonego również w trakcie kontroli przez Certyfikującego, d) nie uregulowania na bieżąco opłaty certyfikacyjnej, e) nie przestrzegania postanowień Statutu Izby Bursztynu, f) nie przestrzegania zasad dobrych obyczajów handlowych. 9. W przypadku zawieszenia lub całkowitego cofnięcia Certyfikatu Certyfikowany zobowiązany jest do oddania Certyfikatu w terminie 30 dni od daty decyzji Komisji do Spraw Certyfikacji. 10. Sprawy sporne, reklamacje, odwołania będą rozpatrywane na wniosek Certyfikującego lub Certyfikowanego przez Sąd Koleżeński Izby Bursztynu. Sprawy sporne, reklamacje, odwołania powinny być przedstawiane na piśmie i dostarczone do Biura Izby Bursztynu w Gdańsku. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne i nie podlega odwołaniu. 11. Zasady powoływania Komisji do Spraw Certyfikacji: a) członkowie Komisji do Spraw Certyfikacji powinni spełniać warunki: - min. ośmioletni staż pracy ( jako właściciel lub współwłaściciel firmy) w branży bursztyniarskiej lub jubilersko - bursztyniarskiej, - min. wykształcenie średnie, - musi być członkiem Izby Bursztynu, - nienagannej opinii i cieszący się zaufaniem środowiska. b) Komisja Certyfikacyjna ma prawo każdorazowo powołać osobę z zewnątrz z głosem doradczym bez prawa głosowania. c) Decyzję przyznawania Certyfikatu podejmuje Rada Izby Bursztynu na wniosek Komisji Certyfikacyjnej w składzie co najmniej 50% jej składu osobowego. 12. Rozpatrywanie wniosku i przyznawanie Certyfikatu odbywa się na najbliższym od daty złożenia wniosku o przyznanie Certyfikatu posiedzeniu Rady Izby Bursztynu. 13. Certyfikaty podpisywane są przez: Prezesa Izby, Sekretarza Izby, Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej. 14. Komisja Certyfikacyjna wspólne z Radą Izby nadzorują prawidłowe stosowanie znaku Certyfikacji. 15. Komisja Certyfikacyjna nie ujawnia osobom i stronom trzecim żadnych informacji dotyczących Certyfikowanego.