Statut Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu z uwzględnieniem zmian uchwalonych w dniu 14 października 2016 r. Rozdział I - Postanowienia ogólne § 1 Izba gospodarcza nosi nazwę: Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu i w dalszym ciągu zwana jest Izbą Bursztynu. § 2 Terenem działania Izby Bursztynu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Gdańsk. § 3 Izba Bursztynu działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. Na terenie Polski może powoływać oddziały i filie, a za granicą przedstawicielstwa. § 4 Izba Bursztynu może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zakresie działania. § 5 Izba Bursztynu jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków. § 6 Izba Bursztynu posiada własny znak firmowy i używa pieczęci z napisem: Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu. § 7 Izba Bursztynu może ustanawiać odznaki członkowskie różnych stopni i wydawać legitymacje członkowskie. Rozdział II - Cele i środki działania § 8 Celem Izby Bursztynu jest: 1. Ochrona i reprezentacja zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządu terytorialnego. 2. Propagowanie bursztynu bałtyckiego na forum światowym poprzez rozpowszechnianie wiedzy o jego wyjątkowej urodzie oraz właściwościach leczniczych i zdolności do zachowania śladów dawnego życia, a także o roli, jaką pełni w kulturze ludzkich społeczeństw od czasów najdawniejszych. 3. Współdziałanie z władzami publicznymi w dziedzinie perspektyw wykorzystania polskich złóż bursztynu oraz współpraca z innymi krajami dysponującymi tym surowcem w celu zapobieżenia jego deprecjacji na rynku światowym. 4. Ochrona rynku przed monopolizacją i dumpingiem oraz falsyfikatami i namiastkami bursztynu bałtyckiego. 5. Organizowanie współpracy podmiotów gospodarczych pomiędzy sobą, a także z instytucjami i osobami działającymi w sferze naukowej i artystycznej. 6. Promocja działalności i popularyzacja osiągnięć swoich członków w kraju i zagranicą. 7. Zapewnienie informacji o trendach gospodarczych i artystycznych w kraju i na świecie. 8. Prowadzenie aktywnych starań o podwyższenie poziomu etyczno-moralnego i zawodowego w dziedzinie gospodarki bursztynem. § 9 Izba Bursztynu realizuje swoje cele statutowe poprzez: 1. 1. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, zawodowymi, naukowymi i wydawniczymi, podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. 2. Świadczenie członkom pomocy w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie organizacyjno-prawnym, informacyjnym i doradczym, a w koniecznych wypadkach pomocy materialnej. 3. Pozyskiwanie i gromadzenie funduszy celowych na wspieranie inicjatyw gospodarczych, badawczych i artystycznych (tworzenie fundacji i stypendiów). 4. Prowadzenie działalności gospodarczej: 1) PKD: 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 2) PKD: 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 3) PKD: 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 4) PKD: 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 5) PKD: 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 6) PKD: 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 7) PKD: 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 8) PKD: 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 9) PKD: 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 10) PKD: 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 11) PKD: 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 12) PKD: 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 13) PKD: 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 14) PKD: 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 15) PKD: 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 16) PKD: 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 17) PKD: 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 18) PKD: 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, pozostałych art. użytku domowego w wyspecjalizowanych sklepach 19) PKD: 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 20) PKD: 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 21) PKD: 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 22) PKD: 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 23) PKD: 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 24) PKD: 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 25) PKD: 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 26) PKD: 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 27) PKD: 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 28) PKD: 47.79.Z Sprzedaż artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 29) PKD: 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 30) PKD: 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 31) PKD: 58.11.Z Wydawanie książek 32) PKD: 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 33) PKD: 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 34) PKD: 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 35) PKD: 70.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 36) PKD: 91.01.A Działalność bibliotek 37) PKD: 91.01.B Działalność archiwów 38) PKD: 91.02.Z Działalność muzeów 39) PKD: 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 40) PKD: 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 41) PKD: 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowane. 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej: 1) PKD: 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 2) PKD: 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 3) PKD: 85.32.Z Zasadnicze szkoły zawodowe 4) PKD: 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej (wykłady, kursy i egzaminy zawodowe) i wydawnicze 7. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawa oraz wydawanie opinii w zakresie polityki gospodarczej. 8. Ułatwienie rozwoju życia gospodarczego, a w szczególności tworzenie, utrzymywanie lub popieranie stosownych instytucji, zespołów doradczych i urządzeń. 9. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych instytucji, a w szczególności wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzenia stanu faktycznego. 10. Wydawanie opinii i informacji o zwyczajach handlowych, cenach, pochodzeniu towaru i innych właściwości obrotu gospodarczego i firm w nich uczestniczących. 11. Występowanie do organów państwowych, samorządu terytorialnego, sądów i innych członków, a szczególnie zapobiegania praktykom monopolistycznym. 12. Utworzenie (zgodnie z istniejącym ustawodawstwem) sądu koleżeńskiego do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami. 13. Gromadzenie informacji gospodarczych, pomoc w nawiązaniu kontaktów i opracowywaniu projektów współpracy wraz z ułatwieniami kredytowymi, szczególnie w obrocie zagranicznym. Współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i obsługa zagranicznych inwestorów w Polsce. 14. Organizowanie konkursów, targów i wystaw. 15. Opracowywanie projektów promocji branży, marki oraz strategii i klastrów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych. Rozdział III - członkowie, ich prawa i obowiązki. § 10 Członkowie Izby Bursztynu dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby Bursztynu i daje rękojmię ich realizacji. 2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna (krajowa i zagraniczna) zainteresowana merytoryczną działalnością Izby Bursztynu, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne świadczenia na rzecz Izby. 3. Osoby prawne wykonują prawa i obowiązki przez swoje organy lub pełnomocników. Pełnomocnik lub organ może reprezentować tylko jednego członka Izby. 4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków wprowadzających. Członków przyjmuje Rada Izby zwykłą większością głosów. 5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Izby za wybitne zasługi w realizacji celów statutowych. § 11 Wszyscy członkowie maja prawo uczestniczenia w całokształcie działalności Izby i korzystania z jej świadczeń oraz zgłoszenia wniosków i propozycji zmian. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają natomiast jedynie członkowie zwyczajni. Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. § 12 Członkowie zobowiązani są do udziału w pracach Izby Bursztynu oraz przestrzegania postanowień statutu i regulaminów uchwalonych przez władze Izby. Regulaminy nie mogą naruszać samodzielności członków, ani ingerować w ich sprawy wewnętrzne. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnego opłacania składek, a członkowie wspierający zadeklarowanych świadczeń. Członkowie honorowi nie wnoszą opłat. § 13 Członkostwo ustaje wskutek: 1. Dobrowolnego wystąpienia, 2. Skreślenia na podstawie decyzji Rady, między innymi w wyniku zaprzestania działalności gospodarczej, likwidacji firmy lub uchylania się od udziału w pracach Izby, albo zalegania ze składkami ponad 12 miesięcy. Skreślenia nie dotyczą członków honorowych. 3. Wykluczenia przez walne Zgromadzenie za nieprzestrzeganie statutu lub regulaminów i prawomocnych uchwał władz Izby, lub działania na szkodę Izby, 4. Wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Od decyzji Rady i Sądu Koleżeńskiego przysługują odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Członek może być zawieszony w swych prawach na podstawie uchwały Rady lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, jeśli przesłanki od jego wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego. Rozdział IV - Organy Izby. § 14 Organami Izby są: Walne Zgromadzenie Rada i jej Prezydium Komisja Rewizyjna Sąd Koleżeński Kadencja organów Izby z wyjątkiem Prezydium Rady trwa dwa lata. Funkcję członka każdego organu można sprawować wielokrotnie. W przypadku ustąpienia członków w czasie trwania kadencji, każdemu organowi przysługuje prawo kooptacji na czas do najbliższego wyborczego Walnego Zgromadzenia nie więcej niż 1/3 swego składu osobowego. Uchwały organów Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a na wniosek 1/5 uczestników zebrania w głosowaniu tajnym. Rozdział V - Walne Zgromadzenie. § 15 Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Izby Bursztynu i może podejmować uchwały we wszystkich sprawach, zgodnie ze statutem i regulaminem. Może być ono zwyczajne i nadzwyczajne. § 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada w drugim kwartale każdego roku kalendarzowego, przy czym co dwa lata jest ono sprawozdawczo-wyborczym, a w pozostałych latach sprawozdawczym. Rada ma obowiązek zawiadomić wszystkich członków na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad na miesiąc przed data Zgromadzenia. Członkowie maja prawo wnosić na piśmie o uzupełnieniu porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na 10 dni przed jego terminem. § 17 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby Bursztynu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogółu członków. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. Wniosek o jego zwołanie winien określać cel i porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach, dla których zostało zwołane. § 18 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1. Zatwierdzenie porządku obrad. 2. Uchwalenie wieloletnich programów działalności Izby Bursztynu i zatwierdzenie rocznych preliminarzy budżetowych, a także bilansów oraz dokonywanie podziału zysku. 3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 4. Wybór Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych organów Izby. 6. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich. 7. Uchwalenie regulaminów wszystkich władz Izby. 8. Udzielenie absolutorium Radzie Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej. 9. Uchwalenie zmian w statucie. 10. Podejmowanie innych uchwał sprawach niebędących w kompetencji pozostałych organów Izby Bursztynu. 11. Nadawanie godności członka honorowego. 12. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby Bursztynu i sposobie zagospodarowania jej majątku. § 19 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności, co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Rozdział VI - Rada § 20 Rada kieruje działalnością Izby w czasie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. § 21 Rada składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez walne Zgromadzenie, które też ustala liczbę mandatów w każdej kadencji. Uchwała w sprawie wyboru podejmowana jest zgodnie z zasada ustaloną w § 14. Rada wybiera swoje Prezydium, które składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika (oraz zastępców skarbnika i sekretarza, jeżeli zostaną wybrani). § 22 Posiedzenie plenarne Rady Izby odbywają nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołuje je Prezes lub w zastępstwie Wiceprezes podając w zawiadomieniu proponowany porządek obrad. Członkowie Rady mogą wnosić uzupełnienia do porządku obrad. Uchwały zapadają zwykle większością głosów, przy czym w przypadku równowagi głosów przeważa głos przewodniczącego obrad. Do ważności uchwał potrzeba obecności 50% członków Rady. Na posiedzenie mogą być zapraszani eksperci i goście, a także obowiązkowo członkowie, których indywidualne sprawy maja być rozpatrywane. § 23 Do kompetencji plenum Rady należy: 1. Przyjmowanie i skreślanie członków. 2. Uchwalanie rocznych planów działalności i projektu preliminarzy budżetowych. 3. Decydowanie o powołaniu fundacji i funduszy celowych. 4. Kontrola przestrzegania przez Prezydium zasad statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia. 5. Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Izby. 6. Decydowanie o nabyciu i zbyciu środków trwałych i obciążaniu nieruchomości. 7. Decydowanie o przystąpieniu do innych organizacji krajowych i zagranicznych. 8. Powoływanie i odwoływanie Prezydium Rady i poszczególnych jego członków oraz organów doradczych i opiniodawczych. 9. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Izby. 10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Izby. Rozdział VII - Prezydium Rady. § 24 Prezydium Rady składa się z 5 do 7 osób wymienionych w § 21. Kieruje ono bieżącą działalnością Izby na podstawie programu i budżetu oraz regulaminów funduszy celowych, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Izby. Do kompetencji Prezydium Rady należy w szczególności: 1. Reprezentowanie Izby na zewnątrz. 2. Zarządzanie całym majątkiem i kontrola jego użytkowania. 3. Kierowanie bieżącą pracą zespołów problemowych Rady, Oddziałów i pracowników. 4. Przygotowywanie wniosków i projektów uchwał Rady Izby. 5. Składanie Radzie sprawozdań z działalności. 6. Zawieranie umów o prace oraz umów cywilno-prawnych i handlowych. 7. Prowadzenie rachunkowości i finansów Izby oraz rozliczeń podatkowych. 8. Zapewnienie możliwości sprawowania funkcji kontrolnych przez komisję Rewizyjną i stworzenie warunków do sprawnej pracy Sądu Koleżeńskiego. 9. Do reprezentowania Izby Bursztynu na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Izby Bursztynu oraz jeden z członków Prezydium Rady. Rozdział VIII - Komisja Rewizyjna. § 25 Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 9 osób. Sposób pracy Komisji ustala regulamin uchwalony na jej wniosek przez Walne Zgromadzenie. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. § 26 Komisja Rewizyjna kontroluje cała działalność Izby poza merytorycznymi orzeczeniami Sądu Koleżeńskiego. § 27 Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 1. Prowadzenie bieżącej i okresowej kontroli działalności Izby, w tym, co najmniej raz w roku jej gospodarki finansowej i dokumentacji księgowej. 2. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu uwag i wniosków dotyczących usprawnienia gospodarki oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Radzie. 3. Nadzór nad pracą komisji Rewizyjnych w Oddziałach. 4. Udział w posiedzeniach Rady i jej Prezydium z głosem doradczym. § 28 Prezes Rady ma obowiązek zawiadomić Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminach i porządku obrad posiedzeń Rady i jej Prezydium. § 29 Komisja Rewizyjna może do swych celów powoływać ekspertów na koszt Izby. § 30 W czasie pierwszej kadencji Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie tymczasowego regulaminu. Rozdział IX - Sąd Koleżeński. § 31 Sąd Koleżeński składa się z 5 do 9 osób. Wybiera on ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. § 32 Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 1. Rozpatrywanie sporów między członkami Izby Bursztynu powstałymi w związku z ich działalnością na wniosek jednej ze stron, 2. Rozpatrywanie przypadków związanych z nieprzestrzeganiem przez członków statutu, regulaminów i uchwał organów Izby Bursztynu, na wniosek Prezydium Rady lub Komisji Rewizyjnej, 3. Występowanie do poszczególnych władz Izby z wnioskami o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk, będących przyczyna sporów i zatargów. § 33 Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym. Od tych orzeczeń przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w pełnym składzie, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. § 34 Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: a) upomnienie, b) zawieszenie w prawach członka na okres od 3-ch miesięcy do jednego roku, c) wykluczenie z Izby. § 35 Organizację i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony na wniosek Sądu Koleżeńskiego przez Walne Zgromadzenie. Rozdział X - Oddziały Izby § 36 Oddziały Izby Bursztynu powołuje Rada Izby Bursztynu. § 37 Organami Oddziału są: 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 2. Rada Oddziału 3. Komisja Rewizyjna Oddziału § 38 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy: 1. Uchwalenie planu działalności Oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami Rady. 2. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Rady i Komisji Rewizyjnej Oddziału, a także podejmowanie w związku z tym odpowiednich uchwał oraz udzielanie absolutorium Radzie Oddziału. 3. Wybór Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. 4. Rozpatrywanie wniosków kierowanych przez członków. § 39 W Walnym Zgromadzeniu Oddziału uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem decydującym, a członkowie honorowi z głosem doradczym. Z głosem doradczym mogą tez uczestniczyć przedstawiciele Rady Izby Bursztynu. § 40 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału może podejmować uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane. § 41 Rada Oddziału kieruje całokształtem jego działalności i może podejmować uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Oddziału. § 42 Komisja Rewizyjna Oddziału wykonuje funkcje kontrolne w stosunku do Rady Oddziału, stosownie do regulaminu ustalonego przez Komisję Rewizyjną Izby Bursztynu. § 43 Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału może brać udział w posiedzeniach Rady Oddziału z głosem doradczym. Rozdział XI - Fundusze i dysponowanie majątkiem § 44 Fundusze Izby powstają z następujących źródeł: a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich, b) darowizny, dotacje i zapisy, c) wpływy na fundusze celowe, d) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej. § 45 1. Oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań, nabywania i rozporządzania majątkiem oraz dokumenty obrotu pieniężnego i rozrachunków w imieniu Izby Bursztynu składa dwóch członków Prezydium Rady lub pełnomocnicy w granicach upoważnień 2. W konkretnych sprawach Rada Izby może uchwałą upoważnić swojego pełnomocnika do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Izby. 3. Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu działa na zasadzie non profit i zgromadzone środki finansowe są przeznaczane na realizację celów statutowych. § 46 Zasady prowadzenia i obieg dokumentów gospodarki finansowej ustala Rada Izby Bursztynu w porozumieniu z Komisją Rewizyjną §47 Uchwały Izby Bursztynu w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Izby Bursztynu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zasada ta obowiązuje też przy podejmowaniu uchwały o przyłączeniu się do innej Izby. §48 W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Bursztynu, Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby Bursztynu. W przypadku braku środków w Izbie Bursztynu, koszty likwidacji pokryte będą ze środków członków Izby.